Primăria Constanța, anunț important pentru cei are au concesionat locuri de veci

cimitirul Central Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța anunță concesionarii locurilor de înhumare aflate în cimitirele de pe raza municipiului Constanța se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul pe str. Bărăgan nr. 2-4, de luni până vineri, între orele 08:30-13:30, telefon 0241/513347 sau 0241/485585, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune emise până la data de 31.12.1999 și achitării taxelor anuale de întreținere cimitire/locuri de veci la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța.

În caz contrar se vor aplica prevederile:

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor de pe Raza Municipiului Constanţa, anexa 1 la H.C.L.M. nr. 69/2010 care stipulează la art. 15: “Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:

  1. la expirarea duratei de concesiune;
  2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă unilateral la acest drept printr-o declaraţie notarială;
  3. în cazul în care titularul locului de concesiune deţine unul sau mai multe locuri de înhumare pe o perioada de 25 şi/sau 49 de ani şi a fost înhumat în alt loc decât cel pe care îl deţine;
  4. în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare pe o perioadă de 2 ani;
  5. în cazul neachitării taxei anuale de întreţinere după primele şase luni ale anului următor;
  6. în cazul în care lucrările funerare nu s-au executat în termen de 3 luni de la data eliberării avizului de construire, pentru contractele de concesiune încheiate după data de 30.11.2000;
  7. la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata;
  8. dreptul de concesionare se pierde după 30 de zile de la publicarea anunţului în ziarele locale cu locurile ce îndeplinesc una din condiţiile mai sus amintite, precum şi a unei notificări prealabile trimise concesionarului la adresa menţionată în contractul de concesiune.’’

şi

Legii Nr.102/11.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, care precizează la art. 19: “Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri:

a)titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;

b)părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;

c)neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.