Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa face angajări

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. Agent hidrotehnic – 2 posturi în cadrul formației Histria – S.G.A. Constanța;
 2. Agent hidrotehnic – 1 post în cadiul Formației Techirghiol Nord – S.GA Constanța
 3. Agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Mamaia – S.G.A. Constanța
 4. Inginer -1 post în cadrul Comp. comunicații și tehnologia informației
 5. Inginer – 1 post în cadrul Serviciului prognoză bazinală hidrologie și hidrogeologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Agent hidrotehnic – 2 posturi în cadrul formației Histria – S.G.A. Constanța:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: n/a;
  • activitatea se desfășoară în zona izolată Edighiol – Periboina;
  • lucru în ture săptămânale de permanență.
 • Agent hidrotehnic – 1 post în cadiul Formației Techirghiol Nord – S.GA Constanța:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: n/a;
  • activitatea se desfășoară în zona litoral, preponderant pe plajă;
  • în perioada sezonului estival activitatea de plajă se desfășoară Tn schimbul de noapte.
 • Agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Mamaia – S.G.A. Constanța:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: n/a;
  • activitatea se desfășoară în zona litoral, preponderant pe plajă;
  • în perioada sezonului estival activitatea de plajă se desfășoară în schimbul de noapte.
 • Inginer – 1 post în cadrul Comp. comunicații și tehnologia informației:
  • studii superioare în domeniul comunicații și IT;
  • vechime în specialitate: n/a.
 • Inginer – 1 post în cadrul Serviciului prognoză bazinală hidrologie și hidrogeologie:
  • studii superioare în domeniul hidrologie, hidrotehnică, ingineria mediului, geografie;
  • vechime în specialitate: n/a.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Agent hidrotehnic – 2 posturi în cadrul formației Histria – S.G.A. Constanța:
  • 05 ianuarie 2022, ora 11.00: proba practică;
  • 11 ianuarie 2022, ora 11.00: proba interviu.
 • Agent hidrotehnic – 1 post în cadiul Formației Techirghiol Nord – S.GA Constanța:
  • 03 ianuarie 2022, ora 10.00: proba practică;
  • 11 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • Agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Mamaia – S.G.A. Constanța:
  • 05 ianuarie 2022, ora 10.00: proba practică;
  • 11 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • Inginer – 1 post în cadrul Comp, comunicații și tehnologia informației:
  • 05 ianuarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 11 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • Inginer – 1 post în cadrul Serviciului prognoză bazinală hidrologie și hidrogeologie:
  • 05 ianuarie 2022, ora 12.00: proba scrisă;
  • 11 ianuarie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral Constanţa, din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, județul Constanța, telefon 0241/673.036, interioare 137, 138.

Iată ce locuri de muncă mai sunt disponibile în județul Constanța în această perioadă:


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Universitatea Ovidius Constanța angajează administrator financiar, director de achiziții și doi șefi de serviciu

mar dec. 14 , 2021
De asemenea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de conducere, vacante,  după cum urmează: șef serviciu contabilitate financiară și de gestiune; șef serviciu financiar plăți. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii […]
universitatea ovidius constanța

V-ar putea interesa și: