Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanța face angajări

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanța face angajări

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. agent hidrotehnic – 1 post în cadrul Formației Mamaia – S.G.A. Constanța;
 2. agent hidrotehnic – 1 post în cadrul Formației Techirghiol Nord – S.G.A. Constanța;
 3. agent hidrotehnic – 1 post în cadrul Formației Histria – S.G.A. Constanța;
 4. mecanic instalații apă – 1 post în cadrul Formației Techirghiol Nord – S.G.A. Constanța;
 5. tractorist – 1 post în cadrul Atelierului Mecanic – S.G.A. Constanța;
 6. mecanic utilaj – 1 post în cadrul Formației intervenție rapidă – S.G.A. Constanța;
 7. inginer -1 post în cadrul Biroului exploatare lucrări – S.G.A. Constanța.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • agent hidrotehnic:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: N/A.
 • mecanic instalații apă:
  • studii medii în domeniul electromecanic;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani.
 • tractorist:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani ca tractorist sau conducător auto.
 • mecanic utilaj:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani ca mecanic utilaj;
  • permis de conducere Tr sau categoria C.
 • inginer:
  • studii superioare – Inginer în domeniul construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale și agricole, îmbunătățiri funciare;
  • vechime în specialitate: N/A;
  • cunoștințe de utilizare a computerului MS Office, AutoCAD;
  • programe de întocmire devize.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • agent hidrotehnic și mecanic instalații apă:
  • 04 august 2021, ora 09.00: proba practică;
  • 10 august 2021, ora 09.00: proba interviu.
 • tractorist și mecanic utilaj:
  • 04 august 2021, ora 09.00: proba practică;
  • 10 august 2021, ora 12.00: proba interviu.
 • inginer:
  • 04 august 2021, ora 12.00: proba scrisă;
  • 10 august 2021, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral Constanţa, din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127. județul Constanța, telefon 0241/673.036, interior 137, 138.

Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.