Angajările la stat nu sunt suspendate. Clubul Sportiv Municipal Constanța a scos cinci posturi la concurs

angajari

În ciuda declarațiilor guvernamentale, care spuneau, din vară, că angajările la stat sunt suspendate până la finalul anului, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Clubul Sportiv Municipal Constanța, finanțat din bani publici, a anunțat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Comp. financiar-contabil și resurse umane:
  • director adjunct;
  • contabil-șef;
  • referent II;
  • inspector de specialitate IA – resurse umane.
 • Compartimentul administrativ:
  • șef serviciu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • director adjunct:
  • nivelul studiilor: studii superioare, de lungă durată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 9 ani.
 • contabil-șef:
  • nivelul studiilor: studii superioare, de lungă durată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 7 ani;
  • certificat de atestare SEC.
 • referent II:
  • nivelul studiilor: studii medii;
  • vechime minimă 2 ani în muncă.
 • inspector de specialitate IA – resurse umane:
  • nivelul studiilor: studii superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 5 ani.
 • șef serviciu:
  • nivelul studiilor: studii superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2022, ora 12.00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2022, ora 10.30: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Clubul Sportiv Municipal este o instituție de drept public cu personalitate juridică, organizată sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, înființat prin hotărâre de CLM, în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii 69/2000 a educației fizice și sportului. Activitatea CSMC este fi finanțată din venituri proprii și subvenții de la UAT Municipiul Constanța.

Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Peste 2,5 milioane de ucraineni au intrat în România din 10 februarie până azi

Thu Oct 6 , 2022
Numărul cetăţenilor ucraineni care au intrat în România a trecut de 2,5 milioane, conform datelor transmise joi de Poliţia de Frontieră. A fost luată în calcul şi perioada preconflict, începând din 10 februarie. „În data de 05.10.2022, prin punctele de fro­ntieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de […]
refugiati ucraina (2)