Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră angajează șase inspectori

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de execuţie, astfel:

În cadrul Direcţiei Control. Inspecţii, Verificări
• 3 posturi de inspector IA
• 3 posturi de inspector I

Specialitate echipamente, instalaţii şi evaluare riscuri
• inspector instalaţii electrice şi de control, Instalaţii electrice în zonele periculoase;
• inspector echipamente şi linii de înaltă presiune.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Cerinţe specifice generale pentru 3 posturi vacante inspector IA:
• studii universitare absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, inginerie mecanică, arhitectură navală;
•vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 (şapte) ani;
• experienţă sau certificări în activităţi specifice de inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onsliore şi ofishore;
• capacitate de analiză şi sinteză;
• abilitaţi de comunicare şi relaţionare;
• cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• certificat Medical Offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oil and Gas United Kingdom, cx-UKOOA” sauNMD „Norwegian Maritme Directorate“), împreună cu certificarea OPITO JFit-To-Train“ necesară efectuării cursurilor BOS1ET-IIUET, valabil minim 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare.
• cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere ofishore, de explorare şi producţie.

Cerinţe specifice generale pentru 3 posturi vacante inspector I:
• studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, arhitectură navală;
• vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 (cinci) ani.
• experienţă sau certificări în activităţi specifice de inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onsliore şi offshore,
• capacitate dc analiză şi sinteză;
• abilităţi de comunicare şi relaţionare;
• cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate:
• certificat Medical Offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK Oil and Gas United Kingdom, ex- UKOOA sau NMD Norwegian Maritme Directorate), împreună cu certificarea OPITO Fit-To-Train necesară efectuării cursurilor BOSIET- HUET, valabil minim 3 (trei) luni de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare;
9. cunoştinţe generale in domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.

Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente, instalaţii şi evaluare riscuri

Posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante inspector I
Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/certiScări pentru toate tipurile de inspecţii listate.
• inspector instalaţii electrice şi de control, Instalaţii electrice în zonele periculoase;
• inspector echipamente şi linii de înaltă presiune.

Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii
Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior:
• autorizaţie pentru responsabilităţi privind echipamentele tehnice şi instalaţii din spaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive;
Cerinţe specifice inspector specialitatea SMS/HSEQ

Posturi scoase la concurs: 1 (un) post vacant inspectori
Specialităţi: inspectorul nominalizat va avea experienţa / certificări pentru următoarele tipuri dc inspecţii listate.
• inspector – mijloace şi dispozitive de salvare
Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii pentru controlul sondelor
Posturi scoase la concurs: 3 (trei) posturi vacante inspector IA
Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţa sau /certificări pentru inspecţii astfel
• 1 x inspector echipamente/ instalaţii conectate la instalaţia offshore (subsea tree, conducte)
• 2 x inspector echipamente control sondă şi echipamente de foraj – extracţie

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Locul desfăşurării concursului Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3, Business Center, Tronson B, etaj 5, sectorul 3. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0768.750.415, 0371002783, int 105.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Primăria Constanța ridică 24 de mașini abandonate

Tue Jan 8 , 2019
În zilele următoare vor fi ridicate, inventariate și depozitate un număr de 24 de autovehicule identificate ca fiind abandonate și/sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța. Acțiunea se va derula conform prevederilor art. 3 alin. 3 și art. 4 alin. 2 din Legea nr. 421/2002 privind […]
masina abandonata strada flamanda