CERONAV angajează șef birou, casieră, magaziner și inspectori de specialitate

ceronav

Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: șef birou, casieră, magaziner și inspectori de specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • casier, în cadrul Biroului financiar:
  • studii medii, profil economic;
  • vechime în muncă de minimum 6 luni.
 • șef Birou cantabilitate și bugete:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în domeniul economic;
  • deținere certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi – valabil;
  • vechime în funcție de conducere în domeniul financiar – contabil în instituții publice – de minimum 3 ani;
  • experiență în contabilitatea instituțiilor publice de minimum 5 ani;
  • cunoștințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 aprilie 2019, ora 10.00/13.00: proba scrisă;
 • 23 aprilie 2019, ora 10.00/13.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de magaziner sunt:

 • studii medii/generale;
 • vechime în muncă minimum 5 ani;
 • experiență în gestiune minimă – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inspector grad 1 sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiență în relații publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inspector grad III sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni;
 • certificat E.C.D.L. – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.E.R.O.N.A.V. din Constanţa, Str. Pescarilor nr. 69A, Judeţul Constanţa, telefon 0241/639.595, e-mail ionelapop@ceronav.ro.


Puteți urmări Constanța 💯% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Crucial Systems & Services - soluții și modalități de securizare a infrastructurii IT și conformitate cu GDPR și NIS

joi mart. 21 , 2019
Crucial Systems & Services, a organizat joi, 21 martie 2019, un nou eveniment care subliniază importanța și necesitatea investițiilor în securitate. În cadrul acestei conferințe, participanții, membri a câtorva dintre cele mai reprezentative atât firme publice, cât și private de la nivelul Constanței, au aflat cum pot reduce în mod […]

V-ar putea interesa și: