Complexul Muzeal de Științe ale Naturii angajează un muncitor calificat

microrezervatie
Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume un post muncitor calificat (îngrijitor animale).

Conditii generale:
   Post de executie
   Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
   1.Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
   2.Perfectionari (specializari): –
   3.Vechimea in munca necesara: –
   4.Vechimea in specialitate necesara: –
   5.Cunostinte de operare pe calculator: nu
   6.Limbi straine: nu
   7.Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
   8.Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
   – Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
   – Copia si originalul actului de identitate
   – Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
   – Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
   – Cazier judiciar original
   – Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
   – Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 30.07.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 07.08.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 09.08.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Copil de 15 ani rănit într-un accident rutier

Thu Jul 19 , 2018
În data de 19.07.2018, ora 08.38, un bărbat, de 49 de ani, din localitatea Hârșova, a condus un autoturism marca Land Rover pe DN 2A, dinspre Dorobanțu către Nicolae Bălcescu și, ajungând în zona km 173+600 m, a intrat in depășirea unui autoturism peste marcajul longitudinal simplu discontinuu. Pentru a […]
accident