Confort Urban face angajări

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

– 1 post de conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto.

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice postului; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

– permis de conducere cat. B, C, E, autorizație de macaragiu, atestat profesional transport marfa, card tahograf.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

· Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul);

· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· CV (în original);

· 1 recomandare (în original);

· Adeverință medicală (în original);

· Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane, începând cu data de 19.04.2022.

Zen Residence
energia residenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Uniunea Democrată Turcă din România, un nou proiect educaţional în Republica Turcia

Tue Apr 19 , 2022
Uniunea Democrată Turcă din România a derulat un nou proiect educaţional în Republica Turcia, în perioada 14-18 aprilie. Proiectul a fost organizat de Comisia de învăţământ a UDTR cu scopul de a dezvolta parteneriatele din domeniul educaţiei între şcolile din judeţul Constanţa şi cele din Bursa. Din delegaţia condusă de […]