”Jaful” de la RAJDP Constanța: plăți nelegale de 124 milioane lei. Cine sunt beneficiarii

Curtea de Conturi a constantat, la REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, plăți nelegale estimate în sumă de 124.111 mii lei, prejudiciind bugetele unităților administrativ teritoriale cu care a avut relații contractuale, astfel:

A plătit integral suma de 26.588 mii lei pentru lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare Drum judeţean DJ 392, Pecineaga – Amzacea, km 9+980 – 22+ 040”, fără ca
lucrările să fie recepţionate, deoarece acestea nu îndeplinesc condiţiile de calitate, constatându-se la data controlului că drumul este impracticabil şi deteriorat sută la sută;
A procedat la majorarea nejustificată a costului lucrărilor, cu suma totală de 15.340 mii lei, la unele obiective de investiţii privind consolidarea, reabilitarea şi modernizarea unor drumuri judeţene şi comunale, prin elaborarea unor devize ofertă cu preţuri mari
prezentate Consiliului Județean Constanța, pentru ca, ulterior, lucrările să fie subcontractate sau cesionate la preţuri mai mici, altor operatori economici.
Această situație a fost întâlnită la următoarele obiective de investiții:
„Consolidare sistem rutier prin reciclare la rece „in situ” DJ 222 Mihail
Kogălniceanu – Cuza Vodă (19,595 km)”; „DJ 224 Medgidia Tortomanu – Siliștea
(21,585 km)”; „DJ 381 Ciocârlia de sus – Valea Dacilor – Medgidia (13,12km)”;
„DC 63 Siliştea – Țepeş Vodă (6,150 km)”; „DC 61 Seimeni – Siliştea (8,370
km)”; „Modernizare DJ 394 – 23 August-Pecineaga km 0+000 – 7+ 200 (7,200 km)”;
„Reabilitarea unor tronsoane de drum judeţean (DJ 381, DJ 308,DJ 391)” pe
traseul DN 22C (Medgidia – Ciocârlia de Sus – Lanurile – Mereni -DN 38 –
Topraisar);
A efectuat cheltuieli nejustificate, în valoare totală de 2.200 mii lei, pentru lucrări executate pe un tronson cu o lungime de aproximativ 1,6 km din DJ 381 (km 22+000 – 35+100), drum județean care, ulterior, a fost substituit (scos din circuit) de Autostrada A2. De menționat este faptul că, Regia avea obligaţia să verifice traseul pe care urmau să se
realizeze lucrările la Autostrada A2, pentru a constata dacă lucrările de la
obiectivele aflate în administrare nu se intersectează cu cele de la autostrada
A2, cu atât mai mult cu cât lucrările au avut loc aproximativ în aceeaşi
perioadă;
A procedat la majorarea nejustificată, cu suma de 1.757 mii lei, a costurilor la obiectivele de investiţii „Modernizare şi reabilitare DJ 394, km 0+000 – 7+ 200” și „Reabilitare DC 63 Siliştea – Țepeş Vodă – km 0+ 000 – 6+150”, ca urmare a majorării cantitative a articolelor de deviz beton asfaltic BAD 25 şi beton asfaltic BA 16, utilizate pentru turnarea covorului asfaltic necesar în cadrul categoriei de lucrări „amenajare sistem rutier”;
efectuat plăți fără contraprestație, în sumă de 627 mii lei, pentru servicii cu utilaje facturate de S.C. TEL DRUM S.A., în cadrul lucrării „Consolidare „in situ” DC70 – DN2A Crişan”, pentru perioada iulie – august 2012, în condițiile în care, în urma controlului, s-a constatat că lucrarea fost realizată și plătită de fapt în perioada aprilie – iunie 2012;
A efectuat plata dublă a lucrărilor de proiectare, în sumă de 382 mii lei, la obiectivul de investiții DJ 381 „Consolidare sistem rutier prin reciclare la rece „in situ” și refacerea îmbrăcămintei asfaltice Ciocârlia de Sus – Valea Dacilor – Medgidia (13,12 km)”.
În perioada 2011-2013, a prejudiciat patrimoniului U.A.T.J. Constanța şi al unităţilor administrativ teritoriale comunale, cu suma de 17.152 mii lei, prin angajarea lucrărilor de împădurire şi înfiinţare perdele de protecţie a drumurilor în baza programelor derulate de U.A.T.J. Constanţa şi plata din fonduri publice a acestora. În urma controlului, s-a constatat că RAJDP Constanţa, în fapt, a cesionat către S.C. ROM COMAN S.R.L. executarea şi finalizarea lucrărilor de împădurire, lucrări atribuite prin încredințare directă de către Consiliul Județean Constanța. Din cauza iniţierii de către managementul RAJDP Constanța a unor activităţi care exced obiectului principal de activitate pentru care a fost organizată şi înfiinţată Regia, entitatea a angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi pentru lucrări de împădurire şi de întreţinerea a acestora în condiţiile în care, în lipsa unui proiect tehnic, nu puteau fi realizate lucrări de calitate care să conducă la aducerea la starea de masiv a plantaţiilor înfiinţate, situaţie în care 70% din suprafeţele declarate în acte ca fiind împădurite, de fapt nu au fost împădurite sau au fost împădurite parțial, motiv pentru care lucrările nu se vor concretiza în bunuri de natura mijloacelor fixe care să majoreze
patrimoniul public al unităţilor administrativ teritoriale.
În perioada 2011-2013, a angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi din fonduri
publice, în sumă de 3.166 mii lei, pentru înfiinţare de livezi, conform Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţilor de pomi fructiferi, fără ca aceste cheltuieli de natura investiţiilor să fie confirmate în privinţa realităţii şi exactităţii plăţilor, prin bunuri de natura mijloacelor fixe (plantaţii de pomi fructiferi), înregistrate ca atare în evidenţa contabilă a
U.A.T.J. Constanţa. S-a constatat că pomii fructiferi, au fost achiziționați de
Regie și au fost daţi integral în consum, prin distribuirea către diverse
persoane fizice şi juridice din judeţul Constanţa, fără ca această activitate
să aibă la bază rezultatele cercetărilor efectuate în baza programului județean
și să se obțină asigurarea înființării unor livezi în zonele țintă
identificate.
A procedat la majorarea nejustificată, cu suma de 1.244 mii lei, a costului lucrărilor la obiectivele „Amenajare şi modernizare oboare şi târguri tradiţionale”, ca urmare a înregistrării pe costuri a unor cheltuieli, în condiţiile în care execuţia lucrărilor a fost cesionată în totalitate unui agent economic. De menționat este faptul că terenurile pe care s-au construit oboarele aparţin domeniului public administrat de unităţile administrativ
teritoriale din judeţul Constanţa, iar beneficiarii şi, implicit, responsabilii
integrităţii patrimoniului ce decurge din construcţia acestor oboare, sunt
unitățile administrativ-teritoriale în cauză, motiv pentru care s-a constatat
că modalitatea de dare în administrare a acestor terenuri către Consiliul
Județean Constanța şi, ulterior, către RAJDP Constanța, a fost aplicată numai
pentru ca, în acest mod, să se ajungă la varianta încredinţării directe a
lucrărilor către Regie, iar aceasta, la rândul ei, să cesioneze lucrările unui
agent economic.
A angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi duble în sumă de 112 mii lei pentru servicii de proiectare târg tradiţional în comuna Independenţa (56 mii lei) şi târg tradiţional în orașul Băneasa (56 mii lei);
În perioada 2011-2013, a angajat cheltuieli pentru servicii de întreținere manuală
în secţiile RAJDP şi a efectuat plăţi nejustificate în sumă de 6.840 mii lei pentru servicii constatate ca neexecutate, în urma rezultatului diferenţei dintre numărul mic de zile/om declarate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa de către
societatea prestatoare, S.C. ROM COMAN S.R.L., și numărul mult mai mare de
zile/om, facturate de S.C. ROM COMAN S..R.L către RAJDP Constanţa;
A angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi nejustificate din fonduri publice, în
sumă de 716 mii lei, pentru servicii constatate ca neexecutate, reprezentând montarea unui număr de 550 solarii, pe raza mai multor unități administrativ teritoriale din județul Constanța. Exemplificăm în acest sens faptul că, din verificarea efectuată cu privire la numărul de zilieri angajați în perioada 20.12.2012–27.12.2012 de către SC Rom Coman SRL, în calitate de executant solarii, s-a constatat că societatea a avut o singură raportare de 20 de zilieri, doar în data de 20.12.2012, rezultând astfel că era practic imposibil ca un număr de 550 de solarii să fie montate în data de 20.12.2012, în 34 de locații din județ;
În perioada 2011–2013, a efectuat plăți în suma de 5.122 mii lei, reprezentând
contravaloarea motorinei cu care au fost alimentate utilajele şi mijloacele
auto închiriate de la diverşi furnizori de servicii, fără documente
justificative legal întocmite, care să ateste realitatea serviciilor prestate;
A plătit nelegal suma de 850 mii lei, reprezentând penalităţi de întârziere datorate în baza sentinţelor civile definitive și irevocabile, pentru debite restante
neachitate în termen, în conformitate cu prevederile contractelor de cesiune
lucrări încheiate de Regie cu S.C. GETRACONS S.R.L. şi cu S.C. VILLAGE TOUR
S.R.L., societăți care au executat lucrări pe raza unor unități administrativ
teritoriale din județ;
A angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi nelegale, în sumă de 13 mii lei, pentru
achiziționarea a 454 pachete de semințe de lavandă, fără ca aceste cheltuieli
să fie justificate în privința necesității și oportunității, ținând cont de
obiectul de activitate al Regiei și de programele derulate de aceasta. În acest
context, s-a constatat că RAJDP Constanţa şi-a diversificat activitatea într-un
domeniu care nu este conform cu legislația în vigoare și cu scopul pentru care
a fost înfiinţată de Consiliul Judeţean Constanţa şi care nu este prevăzut în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei;
În perioada 2011-2013, prin cuprinderea sumelor destinate finanţării ratelor de
leasing financiar aferente achiziţiilor de utilaje şi mijloace auto realizate
de Regie, în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate de către U.A.T.J. Constanţa,
s-a constatat că, de fapt, au fost efectuate plăți nelegale, în valoare totală
de 28.873 mii lei, cauzate de schimbarea destinaţiei fondurilor alocate prin
Anexa nr.6 la legile bugetare anuale, cu titlul de „Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale”. Destinaţia legală a
acestor sume viza de fapt finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene
şi comunale, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, iar alocarea
era pentru unităţile administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor și
se realiza prin hotărâre a consiliului judeţean;
A angajat şi a efectuat cheltuieli nejustificate, în sumă de 7.829 mii lei,
pentru servicii de închiriere utilaje şi mijloace auto plătite unor agenți
economici din București și din Constanța, în situaţia în care s-a constatat că
aceştia nu au avut activitate în perioada 2011–2013, nu au raportat prestări
servicii către RAJDP Constanța şi nu au deţinut active imobilizate de natura
celor care fac obiectul contractelor de servicii închiriere utilaje şi mijloace
auto;
A angajat și a efectuat plăți nelegale, în sumă de 3.508 mii lei, pentru
executarea unor lucrări de natura investiţiilor privind „modernizare şi
reabilitare complex „Herghelia Mangalia, judeţul Constanţa”, lucrări finanţate
din bugetul U.A.T.J. Constanţa pentru un obiectiv care nu aparține domeniului
public al judeţului, acesta fiind, în fapt, un bun aflat în proprietatea Regiei
Naționale a Pădurilor ROMSILVA. Astfel, s-a constatat că nu a fost operat un
transfer de proprietate care să aibă la bază o fundamentare tehnică, juridică,
sau în legătură cu teritorialitatea, în baza căreia să se realizeze o lucrare
de natura investiţiilor, prevăzută ca atare în bugetul judeţului, ci doar una
economică de cheltuire a fondurilor din bugetul judeţean, prin încredințarea
directă a lucrărilor către RAJDP Constanța, în condiţiile în care obligaţia
legală de efectuare a lucrărilor de modernizare şi amenajare a hergheliei
aparţinea ROMSILVA;

A angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi nelegale, în sumă de 1.792 mii lei, dinbugetul U.A.T.J. Constanţa pentru „amenajare maluri, execuţie drum acces Lac  Corbu”, la un obiectiv care nu face parte din domeniul public al judeţului, acesta fiind în proprietatea  unui agent economic privat, respectiv S.C. RIG SERVICE S.R.L. Acest fapt contravine prevederilor legale care au stat la baza înființării Regiei, ca unitate de interes public județean sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, pentru îndeplinirea principalului obiect de activitate, respectiv: „construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi a podurilor de interes judeţean.”


Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Chevron renunță la gazele de șist din România

sâm feb. 21 , 2015
Sursa foto: http://farafracturare.ro Compania Chevron a anunțat vineri că renunță la proiectele din România legate de explorarea gazului de șist, fără a motiva de ce, scrie The Wall Street Journal, citat de Digi24.ro. Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către […]

V-ar putea interesa și: