Poliția angajează electricieni, un zugrav și un spălător de mașini

Inspectoratul General al Poliţiei Române organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în Constanța, de:

 1. muncitor calificat IV (zugrav universal);
 2. muncitor calificat IV (electrician de întreținere în construcții) (2 posturi),

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat (zugrav universal):
  • nivelul studiilor – pregătire de bază: studii minime obligatorii sau învățământ profesional absolvit cu diplomă/certificat de atestare a calificării profesionale zugrav;
  • pregătire de specialitate: pentru cei care au absolvit studiile minime obligatorii – cursuri/programe de perfecționare finalizate prin susținere de examen și eliberare de certificat/atestat/diplomă/adeverință pentru calificarea profesională zugrav;
  • vechime în muncă: nu este cazul.
 • muncitor calificat (electrician de întreținere în construcții):
  • nivelul studiilor – pregătire de bază: absolvent al învățământului gimnazial, absolvent al învățământului profesional, cu diplomă de absolvire pentru meseria de electrician, absolvent al învățământului secundar – inferior sau gimnazial, absolvent al învățământului secundar – superior (învățământ profesional, inclusiv dual), cu certificat de calificare profesională conform Cadrului național al calificărilor, în domeniul de pregătire profesională electric;
  • pregătire de specialitate: program de pregătire finalizat prin susținere de examen si eliberare de certificat/atestat/diplomă/adeverință în domeniul electric, pentru cei care au absolvit învățământul gimnazial sau general obligatoriu;
  • vechime în muncă: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2022, ora 12.00: proba practică;
 • 11 martie 2022, ora 12.00: proba interviu.

De asemenea, IGPR organizează, tot pentru Constanța, concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. referent II;
 2. muncitor necalificat (spălător vehicule).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent:
  • nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat – domeniul economic;
  • vechime în muncă: nu este cazul.
 • muncitor necalificat (spălător vehicule):
  • nivelul studiilor: studii generale;
  • vechime în muncă: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2022, ora 10.00: proba scrisă (în cazul postului de referent II) – la Serviciul administrativ;
 • 08 martie 2022, ora 10.00: proba practică (în cazul postului de muncitor necalificat – spălător vehicule) – la Serviciul administrativ;
 • 11 martie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Inspectoratul General al Poliţiei Române din Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sectorul 5, telefon: 021/208.25.25, interior 26417.

Zen ResidenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Germania: crește numărul cazurilor de Covid, dar se renunță la restricții. Care este explicația

Tue Feb 8 , 2022
Mai multe landuri din Germania au anunțat că vor să relaxeze restricţiile legate de coronavirus, în ciuda creşterii numărului de persoane infectate, au declarat luni oficialii. Explicația este că varianta Omicron nu pune o presiune mare pe sistemul de sănătate. Germania a raportat luni 95.267 de noi cazuri zilnice, o […]
germania