Poliția face angajări la Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative și la Serviciul poliție transporturi maritime

politist

Inspectoratul General al Poliţiei Române din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent II, la Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

De asemenea, organizează concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent II, la Serviciul poliție transporturi maritime – Biroul de poliție T.N. Constanța Sud-Agigea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: cursuri de stenodactilografiere și operare PC;
 • vechime în muncă: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sectorul 5, telefon: 021/208.25.25, interior 26417.

Zen Residence
energia residenceOne thought on “Poliția face angajări la Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative și la Serviciul poliție transporturi maritime

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Primăria Constanța a înființat o stradă semi-privată. Acolo pot parca numai riveranii

Tue Oct 19 , 2021
COMPLETARE. Primăria ne-a oferit răspunsurile solicitate. Le puteți citi AICI. Dacă ai treabă în centrul orașului Constanța, pe strada Vasile Lupu, vei observa că nu ai voie să parchezi. La intrarea pe stradă a fost amplasat un semn de oprire interzisă și un panou prin care suntem anunțați că pot […]
Strada Vasile Lupu din Constanța. Oprirea este interzisă, cu excepția riveranilor