Primăria Constanța angajează șef birou și inspector de specialitate

Primăria Constanța trebuie să recupereze peste 282.000 de lei din autorizații de construire

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. Șef birou, gradul II (1 post), pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

Condiții specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea științe economice, drept
 • studii universitare de masterat îln domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani.
 1. Inspector specialitate, gradul II (2 posturi) pe durată nedeterminată, cu normă îhtreagă.

Condiții specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea științe administrative, juridice, economice, inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate se pot obține la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis nr 51, camera 218, județul Constanța, telefon 0241/488.137.

Iată ce locuri de muncă mai sunt disponibile în județul Constanța.

Constanța

Zen Residence
energia residence

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Puterea noastră sunteți voi

Fri Dec 31 , 2021
Am ajuns în sediul PSD Constanța pentru o conferință de presă. Un primar al partidului m-a întrebat realmente mirat: „Tu ce cauți aici?” Tocmai scrisesem niște articole deloc măgulitoare despre unii dintre ei. Cel mai important USR-ist din Constanța m-a acuzat că fac jocurilor nu știu căror oameni influenți. Am […]