Primăria Constanța angajează un casier care să știe Constituția României

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post de casier, în cadrul Serviciului financiar buget, Direcția financiară.

Ce care doresc să participe trebuie să cunoască foarte bine Constituția României, care face parte din tematica de concurs.

De asemenea, trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 18 aprilie 2024 – proba scrisă
• 22 aprilie 2024 – proba de interviu
• 28 martie 2024 – 10 aprilie 2024, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor – bd. Tomis nr.51, la Serviciul resurse umane
• 12 aprilie 2024 – selecția dosarelor

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului postat pe site-ul instituției
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, însoțite de foaia matricolă sau suplimentul la diplome;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.1336/2022 și se găsește postat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane (camera 218) sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale Primăriei municipiului Constanța înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant.

BIBLIOGRAFIE
1. Constituția României.
2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare- titlul III al părții a VI-a.
5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților.
7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor.
8. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

TEMATICĂ
1. Constituția României;
2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul I- Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice și Capitolul III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
4. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților – Dispoziții generale, Efectuarea încasărilor și plăților în numerar, Acordarea de avansuri în numerar și decontarea lor, Evidența și păstrarea numerarului, Controlul respectării disciplinei de casă;
7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritatilor sau institutiilor – Dispoziții generale, Condiții privind angajarea gestionarilor, Garanții, Răspunderi, Dispoziții tranzitorii și finale.
8. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul resurse umane, tel.0241/488137. Persoana de contact Drăghici Gabriela, Șef Serviciu resurse umane, e-mail: resurse.umane@primăria-constanta.ro.


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Turiști americani au venit în Constanța și se „delectează” cu ruine și șantiere

mie apr. 3 , 2024
Nava fluvială River Adagio a sosit, astăzi, la terminalul de pasageri al portului Constanța, având la bord 149 de turiști, majoritatea americani. Constanța este punctul final al croazierei pe Dunăre. „Turiștii vor vizita obiective turistice din Constanța – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Catedrala Sf. […]

V-ar putea interesa și: