Primăria Mangalia angajează 14 persoane: guarzi, muncitori, un infirmier

Distribuie:

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante.

Sunt disponibile:

• 9 posturi de guard – Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate;
• 3 posturi de muncitor necalificat, treapta profesională n – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;
• 1 post de infirmier – Creșa nr. 3;
• 1 post de muncitor necalificat, treapta profesională II – Creșa nr. 3.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale;
 • vechime în muncă – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă (guard);
 • 09 decembrie 2019, ora 14:00: proba practică(muncitor necalificat);
 • 11 decembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane-salaxizare, telefon 0241/751060, int. 214, fax 0241/755606, e-mail resurseumane@primaria.mangalia.ro.

Doritorii mai au o zi la dispoziție pentru a depune dosarele!

Articole recente

sprijina-jurnalismul-independent
Constanta-financiara-sigla-jpg

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.