Primăria Medgidia mai face 9 angajări

primaria medgidia

Primăria Medgidia scotea la concurs, zilele trecute, posturi de șef birou și referent. Primăria mai are nevoie de alți nouă angajați.

Astfel, primăria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului Programe Europene;
 2. Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Buget;
 3. Consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Executări Silite;
 4. Consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Juridic;
 5. Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Achiziții Publice;
 6. Consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Cultură;
 7. Referent, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Cultură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului Programe Europene:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Buget:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • Consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Executări Silite:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Achiziții Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • Consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Cultură:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 • Referent, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Cultură:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, Județul Constanța sau la nr. de telefon 0241.812.800, interior 127 sau 0241.810.619, e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro.

De asemenea, Primăria organizează concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, Compartimentul Comercial și Relații Publice, gradul II;
 • muncitor Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul IV.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, Compartimentul Comercial și Relații Publice, gradul n, vacantă în cadrul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
  • vechime m muncă minimum 3 ani.
 • muncitor Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul IV, vacantă în cadrul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
  • absolvenți de studii medii;
  • vechime în muncă minimum 15 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019, ora 10.00/13.00: proba practică;
 • 14 februarie 2019, ora 13.00/15.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, Județul Constanța, str. Decebal nr. 35, camera 3, telefon 0241/814.085.

Cristian Hagi

Zen Residence
energia residenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Accident rutier cu doi răniți produs de un tânăr

Tue Jan 22 , 2019
Un tânăr de 19 ani a provocat un accident rutier în Mihail Kogălniceanu, soldat cu doi răniți. Polițiștii spun că șoferul a condus un auto pe bulevardul Unirii, dinspre centru către Hârșova, iar la intersecția cu strada Transilvaniei nu a acordat prioritate de dreapta și a intrat în coliziune cu […]
accident kogalniceanu