Primăria Năvodari angajează 6 muncitori, un portar și un îngrijitor vârstnici la domiciliu

navodari

Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii – cu vechime de minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, sudor, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, li era r-he toni st, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, șofer – Compartiment întreținere – Reparații
 • 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională IV – studii generale/medii – cu vechime de minimum 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar- betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, Șofer – Compartiment întreținere – Reparații;
 • 1 post – muncitor necalificat I – studii generale/medii – vechime in muncă minimum 1 an – Compartiment întreținere – Reparații;
 • 1 post – muncitor necalificat I – studii generale – vechime în muncă minimum 1 an – Compartiment Ecarisaj;
 • 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională II – studii generale/ medii, cu o calificare specifică activităților agricole/viticultură/spații verzi și vechime în muncă de minimum 4 ani dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe – Compartiment Spații Verzi;
 • 1 post – portar – studii generale – cu atestat profesional conform Legii 333/2003 și cu o vechime în muncă de minimum 4 ani – Serviciul Administrativ;
 • 1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii și curs de calificare absolvit cu diplomă/certificat în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice- Compartiment Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă pentru posturile vacante de portar și de îngrijitor vârstnici la domiciliu;
 • 28 octombrie 2020, ora 12.30: proba practică pentru posturile vacante de muncitori calificați și necalificați;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, telefon 0241/761.603, interior 108.


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Locuri de muncă disponibile în Valu lui Traian

mie oct. 7 , 2020
O societate comercială cu profil de construcții ușoare și amenajări peisagistice cu sediul în Valu lui Traian angajează muncitori calificați – peisagiști, lăcătuși mecanici, sudori, zugravi. Contract de muncă de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, salariu 1263 de lei în mână. Obligatoriu diplomă de specializare. Nu se decontează transport. Informații suplimentare […]
angajari

V-ar putea interesa și: