Regulament pentru taximetriști. Ce obligații au

regulament pentru taximetriști

Primăria Municipiului Constanța a publicat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.

Acesta prevede modul în care se va desfășura activitatea de taxi în oraș și condițiile impuse taximetrișilor.

Iată câeva din prevederile proiectului:

  • Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Constanța, pentru o perioadă de 5 ani, este de 4 la 1.000 de locuitori, stabilindu-se astfel un număr de 1.262 de autorizații taxi.
  • Pentru transportul de bunuri în regim de taxi pe raza municipiul Constanța se stabilește numărul de 150 de autorizații.
  • În cazul transportului de persoane în regim de taxi autorizaţia taxi se atribuie prima dată pentru o perioadă de 5 ani, cu următoarele condiţii obligatorii: autovehiculul respectiv să nu depăşească 5 ani de la anul fabricaţiei; să aibă culoarea galben integral; să dețină instalație pentru aer condiționat; minim 2 airbag-uri – dispozitiv de plată prin intermediul cardului, specificat în certificatul de agreare sau dovada existenței unui alt tip de dispozitiv; minim euro V.
  • În cazul transportului de bunuri în regim de taxi, autorizaţia taxi se atribuie prima dată pentru o perioadă de 5 ani, cu condiţia ca autovehiculul respectiv să nu depăşească 10 ani.
  • Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute, pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.
  • Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. Ecusoanele vor conţine obligatoriu următoarele: a) localitatea de autorizare – CONSTANȚA; b) tipul transportului respectiv, c) termenul de valabilitate al autorizaţiei taxi; d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi, astfel cum a fost atribuit conform registrului special; e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi.
  • Verificarea anuală a autorizațiilor taxi se realizează de către autoritatea de autorizare, pe baza documentației depuse de către transportatorul autorizat cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia. Depășirea termenului de valabilitate cu mai mult de 30 de zile duce la suspendarea autorizației taxi.
  • O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, mai multe condiții.
UBER s-a lansat și în Iași. Pe când și în Constanța?

Regulamentul mai prevede că autorizaţia taxi poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice ;
c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;
d) au fost încălcate obligațiile prevăzute în contractul de atribuire în gestiune a serviciului
f) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;
g) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere;
h) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite de lege şi de prezentul regulament; i) nu sunt respectate prevederile art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (5), (8), art.30 alin. (9), art. 49 alin. (2) din prezentul regulament. j) dacă se execută activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă
k)alte situaţii prevăzute de prezentul regulament.

Taxa reprezentând eliberarea autorizației de transport persoane/bunuri în regim de taxi este în valoare de 500 de lei.

Sancțiuni și contravenții

Pe lângă contravenţiile prevăzute în Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de lei:
a) aşteptarea clienţilor de către un autovehicul taxi în afara locurilor de aşteptare şi peste limita locurilor aprobate şi libere;
b) efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi cu un autovehicul a cărui autorizaţie taxi este suspendată; c) neprezentarea în termen de 5 zile în cazul unei solicitări emise de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanța.
d) nerespectarea condiţiilor referitoare la culoarea autovehiculului taxi;
e) nerespectarea termenului de 5 zile pentru predarea ecusoanelor inscripționate cu numărul de autorizație taxi de la data primirii dispoziției de retragere a autorizației taxi.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 600 de lei următoarele fapte:
a) montarea ecusonelor taxi cu bandă magnetică
b) lipsa ecusonelor taxi
c) lipsa inscripționării cu data valabilității pe ecusonul taxi de pe portieră
d) inscripționarea ecusonului de pe portieră cu date neconforme privind numărul autorizatiei taxi, numărul de înmatriculare sau valabilitatea e) neînștiințarea autorității de autorizare, în termen de 5 zile, de către dispeceratele taxi cu privire la rezilierea contractelor de colaborare încheiate cu transportatorii autorizați
f) nerespectarea prevederilor art. 41 referitoare la tariful maximal
g) lipsa inscripţionării tarifelor pe portiere h) lipsa inscripţionării denumirii dispeceratului taxi pe portiere i) practicarea tarifului de exterior.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 700 de lei : a) neprezentarea în termen de 3 zile, de către transportatorul autorizat a documentelor solicitate de către organele de control, inclusiv a datelor privind identitatea persoanelor cărora le-a încredinţat spre conducere autoturismul taxi; b) atunci când conducătorul autovehiculului taxi cu privire la care transportatorul a fost notificat că acestuia i-au fost aplicate 3 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, HCL 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, OUG 195/2002 republicată, altele decât cele precizate la Art. 31 alin (1), din prezentul regulament. c) transportatorul titular al autorizației taxi va fi notificat de către autoritatea de autorizare la fiecare sancțiune aplicată conducătorului auto în baza procesului verbal de constatare a contravenției întocmit și comunicat autorității de autorizare, conform. art. 47 alin. (6) din prezentul regulament de către Direcția Generală Poliția Locală. (4) Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală vor proceda la demontarea ecusoanelor de pe portiera autovehiculului taxi, în cazurile în care autovehiculul taxi nu este autorizat, autorizația taxi este suspendată sau datele înscrise pe acestea sunt neconforme. Cu ocazia ridicării ecusoanele se va întocmi un proces verbal de ridicare, care va fi predat împreună cu ecusoanele la sediul autorității de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanța. (5) Pentru aplicarea prevederilor art. 49 alin.(4), polițiștii locali vor aplica sancțiunea prevăzută, în urma unui referat înaintat de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, prin care le sunt furnizate toate informațiile necesare (6) Direcția Generală Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța va comunica autorității de autorizare sancțiunile aplicate conducătorului autovehiculului taxi și transportatorului autorizat, în vederea actualizării lor în Cazierul profesional și a aplicării măsurilor care se impun. (7) Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 art. 28 alin.(1) privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea 203/2018: „ Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.” Art. 48 (1).

Controlul, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele prevăzute în prezentul regulament se face de către reprezentanţii organelor de control autorizate :
a) administraţia publică locală prin personalul împuternicit de Primarul municipiului Constanța;
b) organele fiscale locale şi judeţene;
c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi din unităţile sale teritoriale;
d) Autoritatea Rutieră Română – ARR, prin reprezentanţele teritoriale;
e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentanţele teritoriale;
f) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
g) Regia Autonomă <>, prin reprezentanţele teritoriale;
h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;
36
i) inspectoratele teritoriale de muncă. (2) Împuterniciţii Primarului municipiului Constanța sunt reprezentanții Autorității de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanța și polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.08.2019 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.


Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoana de contact: Alexandru Bică.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța”.

Proiectul poate fi consultat în întregime AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.