Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol are 12 locuri de muncă disponibile

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale, vacante.

Sunt disponibile următoarele locuri de muncă:

 • 5 posturi – îngrijitoare:
  • școala generală.
  • Loc de muncă: 3 posturi – Secția 410 paturi: 1 post – Secția 175 paturi; 1 post – Secția copii 180 paturi.
 • 1 post magaziner:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale.
  • Loc de muncă – Serviciul aprovizionare-transport.
 • 2 posturi – muncitor calificat II – ospătar:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale.
  • Loc de muncă – Bloc alimentar.
 • 3 posturi – infirmiere:
  • școală generală;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau
  • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generată resurse umane și certificare.
  • Loc de muncă: 1 post – Secția 410 paturi: 2 posturi – Secția 175 paturi.
 • 1 post șofer II:
  • șoferii trebuie să posede permis de conducere pentru șofer profesionist sau diploma de absolvire a învățământului mediu ori profesional de specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 17 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu/practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriul Balnear şi de Recuperare din Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40, Județul Constanța, 0241/481.757.
Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Campurile obligatorii sunt marcate cu *

Următorul articol

Ce probleme a găsit Consiliul Concurenței la parcările din Constanța

mar sept. 24 , 2019
În Constanța, Consiliului Concurenței a găsit mai multe probleme. De exemplu, contractul ce concesionare este atribuit pe o perioadă de 30 de ani. Recomandarea este de 5. De asemenea, concesionarul datorează o redevență anuală reprezentând jumătate din profitul anual. În cazul Constanței, însă, în cel puțin doi ani, concesionarul a […]
parcare constanța

V-ar putea interesa și: