Se caută manager pentru Spitalul de Boli Infecțioase Constanța

spitalul de boli infectioase constanta

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al instituției. Data limită de depunere a dosarelor este 8 aprilie.

Concursul va avea loc la sediul instituției, în perioada 11.04.2022-19.04.2022, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care se va desfășura în data 11.04.2022etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 19.04.2022.

Recomandare: Spitalul de Boli Infecțioase este închis de anul trecut, președinta Consiliului de Administrație, Adriana Câmpeanu, îi învață pe copii să se spele pe dinți

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de către candidații interesați – 23.03.2022, în intervalul orar 10:00-13:00.
 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs– 08.04.2022, ora 10:00.
 • Verificarea dosarelor candidaților – 11.04.2022, ora 12:00.
 • Afișarea listei candidaților declarați admiși sau respinși – 11.04.2022, ora 14:00.
 • Depunerea contestațiilor față de rezultatele de verificare a dosarelor – până cel târziu la data de 12.04.2022, ora 14:00.
 • Soluționarea contestațiilor – cel tarziu până la data de 13.04.2022, ora 12:00.
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 13.04.2022, ora 14:00.
 • Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidaților admiși – 13.04.2022, ora 14:00.
 • Susținerea publică a proiectului de management – 19.04.2022, începând cu ora 10:00.
 • Afișarea rezultatelor – 20.04.2022, ora 10:00.
 • Depunerea contestațiilor fata de rezultatelor sustinerii proiectului de management –21.04.2022, până la ora 10:00.
 • Soluționarea contestațiilor – cel târziu până la data de 21.04.2022 ora 15:00.
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 21.04.2022 ora 16:00.
 • Afișarea rezultatelor finale – 21.04.2022 ora 16:00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economic-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Recomandare: Felix Stroe, atac fără precedent la adresa administrației locale din Constanța în cazul Spitalului de Boli Infecțioase: „Așa ceva este impardonabil!”

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, Serviciul RUNOS-RP, până la data de 08 aprilie 2022, ora 10:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) din Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr.1520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor(certificate de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 • mandatul poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 300 lei achitată în contul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța: RO57TREZ23121F330800XXXX, ori chitanţa de plată a acestei sume la casieria spitalului.

Până în data de 14.04.2022 ora 14:00, pe adresa de e-mail: contact@infectioaseconstanta.ro, mass-media, precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management (cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate) și poate adresa întrebări candidaților în legatură cu proiectul de management.

Participarea la susținerea publică a proiectului de management se face în urma confirmării intenției de participare de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Recomandare: Povestea din spatele unei poze cu iz de PR politic pe spatele refugiaților din Ucraina. Protagonistă: președinta Consiliului de Administrație al spitalului în care au murit de vii șapte oameni, Adriana Câmpeanu

Pe site-ul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,  w.w.w.infectioaseconstanta.ro   precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de concurs
 • Bibliografia de concurs
 • Temele – cadru pentru proiectul de management
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS-RP, la telefon: 0241/484.501, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14:00.

Spitalul este în subordinea Primăriei Constanța.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent manager

Thu Apr 7 , 2022
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate (asistent manager), gr. II, în cadrul Serviciului financiar-contabil și resurse umane. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să […]
delfinariu cmsn