Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța angajează doi economiști și un asistent medical

Spitalul de Pneumoftiziologie

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • economist IA, studii superioare (S) economice – Serviciul R.U.N.O.S. – Achiziții Publice – Aprovizionare – Transport – Administrativ, Biroul R.U.N.O.S.;
 • economist debutant, studii superioare (S) economice – Serviciul R.U.N.O.S. – Achiziții Publice- Aprovizionare-Transport-Administrativ, Biroul R.U.N.O.S.;
 • asistent medical principal, specialitate laborator analize medicale, studii postliceale (PL) – Laborator Analize Medicale (Punct lucru în Dispensar TBC Constanța).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist I A, studii superioare (S) economice:
  • diplomă de licență;
  • minimum 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe operare calculator – diplomă absolvire curs ECDL sau echivalent.
 • economist debutant, studii superioare (S) economice:
  • diplomă de licență;
  • vechime – nu este cazul.
 • asistent medical principal, specialitate laborator analize medicale, studii postliceale (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
  • examen pentru obținerea gradului de principal în specialitatea postului;
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Proba scrisă – test grilă:
  • în data de 28.07.2021, ora 09.00 – post economist debutant;
  • în data de 28.07.2021, ora 11.00 – post economist IA;
  • în data de 28.07.2021, ora 13.00 – post asistent medical principal.
 • Proba interviu:
  • în data de 02.08.2021, ora 09.00 – post economist debutant;
  • în data de 02.08.2021, ora 11.00 – post economist IA;
  • în data de 02.08.2021, ora 13.00 – post asistent medical principal.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul în Palazu Mare, Str. Sentinelei nr. 40, judeţul Constanţa, județul Constanța, telefon 0241/486.338.


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Autoritatea Rutieră Română face angajări în peste 30 de județe

mar iul. 13 , 2021
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Agențiile Teritoriale A.R.R. Bihor, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Ilfov și Vâlcea; referent de specialitate debutant (S) – […]

V-ar putea interesa și: