Spitalul Județean Constanța angajează infirmiere, brancardieri, îngrijitoare

Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sfăntul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs urmatoarele posturi vacante:

INFIRMIERE
Secția Clinică Cardiologie – 1 post
Secția Clinică Neurologie – 1 post
Secția Clinică Chirurgie Plastică – 2 posturi
Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I – 1 post
Secția Clinică Obstetrică Ginecologie II – 1 post
Sectia Neonatologie – 1 post
Secția Clinică ATI – 1 post
Secția Clinică Oftalmologie – 1 post
Compartiment de Îngrijiri Paliative – 1 post
B.O. Chirurgie Plastică – 1 post
B.O. Obstetrică Ginecologie – 1 post

BRANCARDIERI

Secția Gastroenterologie – 1 post
Compartiment de Îngrijiri Paliative – 1 post

INGRIJITOARE
Compartiment de Îngrijiri Paliative – 1 post

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare:

– Infirmiera
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Școala generala
– curs de infirmiere
– vechime – minim 6 luni vechime in activitate

– Brancardieri
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Școala generala
– vechime – nu este cazul

– Îngrijitoare
Condiţii de participare :
– nivelul studiilor – Școala generala
– vechime – nu este cazul

Dosarul de înscriere la concurs va conține urmatoarele acte :
a) formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
b) declaratie de consimțamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
c) act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate – copie;
d) certificat de casătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz – copie;
e) certificat de naștere – copie;
f) documente care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului – copie;
g) carnetul de munca, adeverințele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa ateste vechimea in muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea – copie;
h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate f înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. In situația in care candidatul solicită expres in formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de unitate.) – original;
i) adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătații. Pentru candidații cu dizabilitați, in situația solicitarii de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie insoțita de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis in condițiile legii) – original;
j) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum si orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane – original;
k) curriculum vitae, model comun european;
l) asigurare răspundere civila (pentru asistenți medicali) – copie;
m) certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistenți medicali) – copie;
n) adeverința OAMGMAMR (pentru asistenții medicali) – original;
o) livret militar, acolo unde este cazul – copie;
p) chitanță plata taxă concurs – original;
q) actele vor fi îndosariate intr-un dosar cu şina in ordinea enumerata in anunț.

Concursul se va desfăşura la sediul unitații, astfel :
• până la data de 19.02.2024 – ora 1200 – depunere dosare concurs
• 20.02.2024 ora 1000 – selecție dosare
• 21.02.2024 ora 1000 – afișare rezultate selecție dosare
• până la data de 22.02.2024 ora 1000 – depunere contestații la rezultatele selecției dosarelor
• 22.02.2024 – ora 1400 soluționare contestații selecție dosare
• 23.02.2024 ora 1000 – comunicare rezultate contestații selecție dosare

• 26.02.2024 – ora 1000 – proba scrisă
• 27.02.2024 – ora 1000 – afişare rezultate proba scrisă
• până la data 28.02.2024 – ora 1000 – depunere contestaţii proba scrisă
• 29.02.2024 – ora 1000 soluționare contestații proba scrisă
• 01.03.2024 – ora 1000 – afișare rezultate contestații proba scrisă

• 04.03.2024 – ora 1200 – interviu
• 05.03.2024 – ora 1000 – afișare rezultate proba interviu
• până la data 06.03.2024 ora 1000 – depunere contestații proba interviu
• 07.03.2024 – ora 1000 – soluționare contestații proba interviu
• 08.03.2024 – ora 1000 – afișare rezultate contestații proba interviu

• 11.03.2024 – ora 1000 – afișare rezultate finale.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sfăntul Apostol Andrei” , B-dul Tomis, Nr. 145, Constanța .

BIBLIOGRAFIE BRANCARDIER

1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.

2. Ordin Ministerului Sanatatii nr. 1226 /2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3. Ordinul nr. 1.761/14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr 46/2003 – Legea drepturilor pacientului

5. Fisa postului

6. Programul National de Pregatire al Infirmierelor. Note de curs, elaborat de OAMGMAMR 2012

MODUL III. TEHNICI DE ÎNGRIJIRE
A. Îngrijiri Generale ale Pacienţilor – 6. Noţiuni de Prim Ajutor – SUPORTUL VITAL DE BAZĂ LA ADULT
B. Ingrijiri ale pacientilor: – pozitia pacientului in pat;
– mobilizarea pacientului;
– transportul si insotirea pacientilor.

BIBLIOGRAFIE INFIRMIERE

1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.

2. Ordin Ministerului Sanatatii nr. 1226 /2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3. Ordinul nr. 1.761/14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr 46/2003 – Legea drepturilor pacientului

5. Fisa postului

6. Programul National de Pregatire al Infirmierelor. Note de curs, elaborat de OAMGMAMR 2012

MODUL III. TEHNICI DE ÎNGRIJIRE
A. Îngrijiri Generale ale Pacienţilor – 6. Noţiuni de Prim Ajutor – SUPORTUL VITAL DE BAZĂ LA ADULT
B. Îngrijiri ale Pacienţilor
1. Schimbarea lenjeriei de pat şi lenjeriei personale.
2. Toaleta pacientului. Igiena corporală şi vestimentară.
3. Poziţia pacientului în pat
4. Mobilizarea pacientului
5. Transportul şi însoţirea pacienţilor
6. Prevenirea escarelor
7. Colectarea produselor fiziologice şi patologice

BIBLIOGRAFIE INGRIJITOARE

1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.

2. Ordin Ministerului Sanatatii nr. 1226 /2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3. Ordinul nr. 1.761/14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr 46/2003 – Legea drepturilor pacientului

5. Fisa postului

6. Programul National de Pregatire al Infirmierelor. Note de curs, elaborat de OAMGMAMR 2012

MODUL III. TEHNICI DE ÎNGRIJIRE
A. Îngrijiri Generale ale Pacienţilor – 6. Noţiuni de Prim Ajutor – SUPORTUL VITAL DE BAZĂ LA ADULT


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Schimbări importante în traficul rutier din municipiul Constanța

lun feb. 12 , 2024
De astăzi, 12 februarie 2024, au fost relocate indicatoarele de informare la intrările și ieșirile din oraș și s-a redus viteza de deplasare. Modificările au fost necesare întrucât aceste sectoare de drum au trecut din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Direcția Regională de Drumuri si Poduri Constanta, în administrarea UAT […]

V-ar putea interesa și: