Spitalul Județean Constanța are peste 50 de locuri de muncă disponibile

spitalul judetean constanta

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa are peste 40 de locuri de muncă disponibile, pentru care va organiza concurs.

Este vorba despre:

 • 4 posturi asistent medical generalist debutant:
  • nivelul studiilor – școala postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 1 post asistent radiologie debutant:
  • nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 6 posturi asistent medical generalist:
  • nivelul studiilor – școala postliceală sanitară sau diploma de licență în specialitate
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
 • 2 posturi asistenți de radiologie:
  • nivelul studiilor – școala postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
 • 1 post asistent de farmacie:
  • nivelul studiilor- școala postliceală sanitară sau diploma de licență în specialitate
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
 • 1 post asistent de laborator:
  • nivelul studiilor- școala posticeală sanitară sau diploma de licență în specialitate
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
 • 10 posturi registrator medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.
 • 2 posturi de 1/2 normă de kinetoterapeut:
  • nivelul studiilor – studii superioare;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.
 • infirmiere (5 și 1/2 norme):
  • nivelul studiilor- școală generală;
  • curs infirmieră;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.
 • brancardieri (12 posturi):
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • îngrijitoare (4 posturi):
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • băieșiță:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • muncitor necalificat:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Posturile sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Proba scrisă va avea loc pe 29 noiembrie 2019, ora 10.00, iar interviul va fi pe 4 decembrie, pentru primele zece categorii de posturi scoase la concurs, respectiv pe 9 decembrie, pentru ultimele cinci.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

La 30 septembrie 2019, Spitalul Județean Constanța avea 3.409 angajați.

Zen Residence
energia residenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Conductele Electrocentrale Constanța au cedat și azi

Thu Nov 14 , 2019
Electrocentrale Constanţa S.A. (CET Palas) a comunicat către RADET, azi, 14.11.2019, că înregistrează o avarie pe reţeaua care alimentează cu energie termică primară punctele termice nr. 14, 15. În consecinţă, în lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distribuția încălzirii și a apei calde de consum în perimetrul străzilor: […]
Avarie la conductele care transportă agentul termic (foto: arhivă Constanța 100%)